Εύκολο Άνοιγμα Δεδομένων

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε έναν απλό τρόπο που οργανισμοί, φορείς και οργανώσεις, μπορούν να διαθέσουν (να ανοίξουν) τα δεδομένα τους, ελαχιστοποιόντας κόστη διαχείρισης.

Πρώτα όμως ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία για τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα.

Τί είναι τα Ανοιχτά Δημόσια Δεδομένα;

Όταν αναφερόμαστε σε δημόσια ανοικτά δεδομένα εννοούμε δεδομένα ή σύνολα δεδομένων που αφορούν το συλλογικό γίγνεσθαι και για τα οποία υφίσταται μια συνειδητή και συνεπής πολιτική η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση τους και δεν έχουν περιορισμούς σχετικά με το πώς οι άνθρωποι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, τροποποιήσουν και διανέμουν.

Ως ανοικτότητα χαρακτηρίζεται η απεριόριστη πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες στους πολίτες.

Τα οφέλη των Ανοιχτών δεδομένων είναι ποικίλα και εκτείνονται από τη βελτίωση της απόδοσης των δημόσιων διοικήσεων και την οικονομική ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα μέχρι τη διεύρυνση του κράτους πρόνοιας.

Η οικονομία έχει μόνο να ωφεληθεί από τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες, περιεχόμενο και γνώσεις, που συμβάλλουν με τη σειρά τους στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Διαδικασία “ανοίγματος” των δεδομένων

Η διαδικασία ανοίγματος των δεδομένων όπως περιγράφεται σε προηγούμενο άρθρο, είναι αρκετά χρονοβόρα και κοστοβόρα. Πολλές φορές οργανισμοί, φορείς και η κοινωνία των πολιτών, έχουν συλλογές δεδομένων μικρής έκτασης (data lakes), οι οποίες συλλογές μπορούν να ανοιχτούν προς το κοινό προς αξιοποίηση με απλό, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.

gSON – Μετατροπή ενός Google Sheet σε Open API

Τα υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets) είναι ο πιο απλός και αξιόπιστος τρόπος καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων. Με την υπηρεσία gSon μετατρέπουμε ένα Public Google Spreadsheet σε ένα ανοιχτό API που κάθε φορά που κάποιος το καλεί, λαμβάνει μια πάντα ενημερωμένη απάντηση σε μορφή JSON (Πρόκειται για ένα πολύ κοινό μορφότυπο δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ασύγχρονη επικοινωνία υπολογιστικών συστημάτων)

Παράδειγμα για εύκολα Ανοιχτά Δεδομένα

Είστε μια Περιφέρεια ή Δήμος που κάνει μετρήσεις για την ποιότητα των υδάτων στην περιοχή ευθύνης του. Αυτά τα αποτελέσματα μπορείτε να τα καταχωρείτε σε ένα Google Spreadsheet με ημερομηνίες και οποιοδήποτε άλλου είδους οργάνωση και με 2 απλά βήματα αυτά τα αποτελέσματα να είναι διαθέσιμα ως API για χρήση από τρίτες εφαρμογές.

Ο τηλεφωνικός κατάλογος των υπηρεσιών σας, δεδομένα μετρήσεων, λίστες τοποθεσιών, πρόγραμμα εκδηλώσεων, μέχρι και Alerts θα ήταν εξαιρετικά παραδείγματα.

Μπορείτε να συνδιάσετε πολλαπλά τέτοια Spreadsheets και να δημιουργήσετε ένα dashboard με όλα αυτά τα στατιστικά, να προσθέσετε γραφήματα κ.λ.π. και όλα αυτά να είναι διαχειρίσιμα μέσα από το/τα Google Sheet.